The Best of Alon Oleartchik

Tracks: 18, total time: 70:58, year: 2002, genre:

S/N Time Song Title
1. 3:45 Ba L’Shchuna Bachur Chadash
2. 5:02 Hi Holechet Bdrachim
3. 3:02 Shnei Chelakim btoch Hashalem
4. 4:06 Bachur Analogy Baolam Digitali
5. 3:27 Kol Haleil Ani Bganeich
6. 4:49 Hachayim Kashim
7. 4:13 Ben Best
8. 3:25 Booi, Nagin Sheani Shelch
9. 3:12 Na’ara Bimishkafayim
10. 4:42 Beynayich
11. 4:03 Yom lilo Milim
12. 6:08 Kol Davar Ket
13. 3:11 Yalda
14. 4:11 Yeled Mizrakan
15. 3:30 Shalom Slam
16. 3:40 Oh sheata Sar Oh Shelokchim Otach Mipoh
17. 3:13 Kulam Kulam
18. 3:24 Meir V’Alon