The Best

Tracks: 18, total time: 63:17, year: 2006, genre:

S/N Time Song Title
1. 4:00 Hayastan
2. 3:48 Mokatz Harsner
3. 4:40 Karot
4. 3:45 Gnam-Hasnem
5. 4:14 Hoy-Nar
6. 4:07 Kogpha Elan
7. 4:11 Yare Mardun Yara Kuta
8. 4:26 Sparapet
9. 3:48 Pandukhtin
10. 3:34 Kez Im Ser(O)
11. 3:56 Oror
12. 4:30 Sevan
13. 5:11 Hayastan (Remix)
14. 3:24 Sareri Hovin Mernem (Bonus Track)
15. 1:02 Arshaluys Er (Bonus Track)
16. 1:51 Veru Yeghnik (Bonus Track)
17. 1:30 Msho Aghchik (Bonus Track)
18. 1:24 Ari Indz Angaj Kal (Bonus Track)