The Best

Tracks: 17, total time: 69:19, year: 2001, genre: Pop

S/N Time Song Title
1. 4:45 Êðàñèâî
2. 3:53 Ñýðà
3. 4:17 Íå òðåâîæü ìíå äóøó, ñêðèïêà
4. 4:03 Ëèìáî
5. 3:33 Ïîñðåäèíå ëåòà
6. 4:03 Ðàçâåäè îãîíü
7. 4:01 Êàê òû êðàñèâà ñåãîäíÿ
8. 4:10 Àêòðèñà
9. 4:24 Ðåêà âðåìåíè
10. 3:25 Äåâóøêè èç âûñøåãî îáùåñòâà
11. 4:28 Òû ïðèøëà èç íèîòêóäà
12. 4:02 Ñàìáà áåëîãî ìîòûëüêà
13. 3:16 Ãîâîðèëà òû
14. 4:43 Âíó÷êà ëåñíèêà (Òàÿ)
15. 3:51 ×åðíàÿ êîøêà
16. 5:04 Ñòàðûé ãîä
17. 3:26 Êðàñàâèöû ìîãóò âñå