Russendisko – Ukraine Do Amerika

Tracks: 15, total time: 46:55, year: 2008, genre: Alternative

S/N Time Song Title
1. 3:10 Mandry / Kolo mlinu
2. 2:35 Perkalaba / Boogay
3. 2:36 Svoboda / Marusya
4. 3:05 Mad Heads XL / Smereka
5. 3:02 Yurcash / Patriot
6. 3:21 Konsonans Retro / Kurka chubaturka
7. 3:36 Chornobryvtsy / Nese Gal’a vodu
8. 3:46 Mad Heads XL / Ya na mori
9. 3:02 Konsonans Retro / Freylekhs no.5
10. 4:30 Mandry / Kohanochka
11. 3:49 RotFront / Ya piv
12. 2:48 Perkalaba / Char Dash
13. 2:21 VV / Gal’u, prihod’
14. 2:50 Vasya Club / Oy vey
15. 2:28 Golem / Odessa