New Title

Tracks: 13, total time: 46:22, year: 2002, genre: Soundtrack

Licensed to: Irina Funk;
Produced: Viktor Shimanski;

S/N Time Song Title
1. 3:58 Âå÷åðèíêà ó ÄåÖëà
2. 3:47 Íóæåí òîëüêî áèò
3. 3:53 Ïðèíöåññà
4. 4:24 Ïèñüìî
5. 3:41 Ìîñêâà – Íüþ-Éîðê
6. 3:35 Êòî òû?
7. 3:33 Ñëåçû
8. 3:42 ׸ðíûé çìåé
9. 4:00 Íàäåæäà íà çàâòðà
10. 0:47 12 çëîáíûõ çðèòåëåé
11. 3:27 Êðîâü ìîÿ êðîâü
12. 3:54 Ìû îòäûõàåì
13. 3:44 Ïÿòíèöà