Ìóçûêàëüíàÿ êîëëåêöèÿ – The Best

Tracks: 18, total time: 80:02, year: , genre:

Ñáîðêà ñ ïåðâûõ 2-õ àëüáîìîâ

S/N Time Song Title
1. 4:09 Àéñåäîðà
2. 3:05 Íà ïîáåðåæüå
3. 3:48 Âåòåð
4. 4:35 Ëåéëà
5. 4:21 Âîäîïàä
6. 4:35 Êîôå óòðîì
7. 3:32 Æàñìèí
8. 5:28 ARABICA
9. 4:06 Äåíü ðîæäåíèÿ
10. 2:54 Èñïàíèÿ
11. 4:36 Ðóññêàÿ
12. 5:47 Ðóìáà
13. 5:40 Ïîë¸ò íà Ìåðêóðèé
14. 5:24 Äîðîãà â Áàãäàä
15. 4:40 Ôëàìåíêî
16. 4:48 ×àïïà
17. 5:54 Âåðõ
18. 2:46 Ìîðå