Geriausios Auksinës Dainos + bonus tracks

Tracks: 24, total time: 72:17, year: 1998, genre: pop (oldies)

S/N Time Song Title
1. 3:09 Ávairûs / Jûreiviø Keliai
2. 2:53 Ávairûs / Jupi-Ja
3. 4:44 Ávairûs / Rieda Margi Veþimai
4. 2:50 Ávairûs / Þalioj Stotelej
5. 2:17 Ávairûs / Laumës Juosta
6. 2:36 Ávairûs / Jaunystë
7. 2:25 Ávairûs / Mokyklinis Valsas
8. 4:21 Ávairûs / Lauksiu Tavæs Ateinant (Raudona Roþë)
9. 2:30 Ávairûs / Vilniaus Stogai
10. 3:34 Ávairûs / Berniukai
11. 3:06 Ávairûs / Gyveno Sau Vaikinas
12. 2:30 Ávairûs / Elektrënø Þiburiai
13. 2:35 Ávairûs / Kaðtonu…
14. 2:56 Ávairûs / Vëjas Man Pasakë
15. 3:34 Ávairûs / Vinguriavo Takelis
16. 3:49 Ávairûs / Paðauki Mane
17. 3:12 Ávairûs / Juodas Garveþys
18. 2:17 Ávairûs / Þvirbliai
19. 2:30 Banjaminas Gorbulskis Ir Tado Ðumsko vok.kvintetas / Mëlynos Gatvelës
20. 2:23 Aleksas Lemanas / Nenusimink
21. 2:57 Violeta Rakauskaitë / Bobutë Trombonas Ir Að
22. 3:13 Vladas Daugintis / Jûreiviðka Sakmë
23. 3:14 Viktoras Malinauskas Ir Laimio Vilkonèiaus vok. kvartetas / Jurga Jurgita
24. 2:49 Graþina Pakënaitë ir Stasys Liupkevièius / Auksiniai Metai