Best of Ilanit

Tracks: 21, total time: 73:19, year: 1991, genre: Israeli-Pop-Folk

YEAR: 1991 ID3G: 252

S/N Time Song Title
1. 2:52 bashana haba’a
2. 3:10 veshuv itchem
3. 3:52 eretz
4. 3:06 kvar acharei chatsot
5. 2:34 lechol adam kochav
6. 4:25 hineh yamim ba’im
7. 3:44 nechama
8. 2:59 chofshi ume’ushar
9. 2:53 eay sham
10. 3:56 a’havata shel tereza dimon
11. 4:23 lama lama
12. 2:44 shir al nechalim
13. 3:35 shir shel yom chulin
14. 4:31 balalaika
15. 2:35 le’orech hasdera she’in ba ish
16. 3:33 guliver
17. 4:32 lalechet shevi acharaich
18. 3:56 tatzlum yashan
19. 3:30 kshe’hainu yeladim
20. 3:03 ahava hi shir lishna’im
21. 3:32 israel sheli chogeget