Chehre be Chehre

Tracks: 8, total time: 56:39, year: 1977, genre: Classical Persian

YEAR: 1977

S/N Time Song Title
1. 6:19 Ghate Nastaari – Radif Nava
2. 6:09 Taknavazi va Bedahenavazi Saz Dar Nava – Sezarbi Nava va Kereshme Nava
3. 8:19 Saz o Avaz – Daramad Nava, Gardanie, Naghme
4. 7:43 Avaz – Bayat Raje, Oshagh, Foroud Nava, Neyshabourak, Foroud be Nava
5. 2:53 Ghate Zarbi – Reng Nava (Radif Nava)
6. 18:00 Saz o Avaz – Nahoft, Majosli, Foroud Nahoft be Nava, Aragh, Nahib, Gardanie va Foroud be Nava, Hoseini, Foroud Nava, Booslik, R
7. 4:32 Tasnif Ghadimi Nava “Chehre be Chehre” – Sher az Gharatoleyn
8. 2:43 Tasnif Ghadimi “Ma Ra Hame Shab” – Sher az Saadi