The Best Of, Vol. 1

Tracks: 5, total time: 58:13, year: 2004, genre: Classical Eastern

S/N Time Song Title
1. 15:02 Amjad Ali Khan (Sarod) / Raga Shyam Kalyan
2. 15:11 Hari Prasad Chaurasia (Flute) / Raga Shyam Khamaj
3. 10:26 Sultan Khan (Sarangi) / Raga Mishra Tilang
4. 8:56 Ravi Shankar (Sitar) / Raga Mishra Ghara
5. 8:36 Allah Rakha & Zakir Hussain (Tabla) / Tala Pashto