Best Of Krishna

Tracks: 5, total time: 49:06, year: 2006, genre: Devotional

S/N Time Song Title
1. 9:24 Sanjay Abhayankar / Khelo Na Hum Sung Hori..Nayaki Kanada
2. 15:45 Mukul Shivputra / Jamuna Kinare Mero Gaon.Misra Kalyan
3. 7:40 Ashwini Bhide / Jhule Jhule Nandakishore
4. 11:24 Shruti Sadolikr / Jamuna Tat Shyam Khele
5. 4:52 Pandit Chhanulal Mishra / Koi Shyam Manohae Lo. Bhairav