Best of African Bros.

Tracks: 16, total time: 54:23, year: , genre:

S/N Time Song Title
1. 5:24 Obra
2. 3:09 Sumina So Ntonko
3. 2:58 Agyanka Dabre
4. 3:24 Ena Eya A Mane Me
5. 3:15 Mmbrowa
6. 3:15 Ofie Nwansena
7. 3:05 Seantie
8. 3:41 San Behwe Wo Mma
9. 3:58 Kofi Nkrabea
10. 3:01 Okwaduo
11. 2:53 Obra Pa
12. 3:00 Abotokura
13. 2:57 Nkran Arabo
14. 3:13 Abusua Nnye Asafo
15. 3:27 Ebe Ti Yie
16. 3:46 Me Nya Nkwa A Fre Wo